DOJO-KUN

Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto - Perfeksjoner din karakter

Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru Koto - Vær trofast

Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau Koto - Dyrk ånden til utholdenhet

Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto - Respekter andre

Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru Koto - Unngå voldelig oppførsel