feb. 26, 2019

SAKSLISTE ÅRSMØTET 2019!


Kategori: Nyheter
Postet av: arild

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lura Karateklubb – Seishin Dojo.

 

Årsmøtet avholdes ONSDAG 6.mars 2019 kl. 18:00 i klubbens lokaler, Gamleveien 25, 4315 Sandnes.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.                                                                                                                                                                                                          

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)       Leder og nestleder

b)      Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

c)       Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d)      To revisorer

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)        Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

-          Styrets forslag til forretningsorden

-          Styrets årsberetning over 2018

-          Regnskap med revisors beretning

-          Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

-          Styrets forslag til medlemskontingent

-          Idrettslagets regnskap over 2018

-          Styrets forslag til budsjett

-          Styrets forslag til organisasjonsplan

-          Valgkomiteens innstilling

-          Styrets innstilling på neste års valgkomité

 

NB! Saksdokumenter finnes til gjennomsyn i klubbens lokaler.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen 

styret i Lura Karateklubb – Seishin Dojo

 

Ekstra: Styret innkaller herved til årsmøte i Lura Karateklubb – Seishin Dojo.